Indica publicitat
Dimecres, 8 de de juny del 2022
CASTELLANO  |  ENGLISH  |  GALEGO  |  FRANÇAIS
tribuna.cat en format PDF
Cerca
Dilluns, 31 de d'octubre del 2016 | 00:00
Crònica · Seguretat

Competència en seguretat ciutadana de les policies locals de Catalunya

L'article 164.5 de l'actual Estatut d'autonomia de Catalunya determina que la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra exerceix, entre altres, les funcions pròpies d'un cos de policia en matèria de seguretat ciutadana.

L'Estatut, amb rang de llei orgànica, com a norma institucional bàsica de Catalunya regula el funcionament de la Generalitat, els seus òrgans i institucions i les seves competències, per la qual cosa no limita ni exclou les competències en seguretat ciutadana a les policials locals. És més, l'Estatut reglamenta aquesta matèria d'acord amb la normativa estatal (art. 164.1 i art. 164.3).


Vegem-ho, doncs.


La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de les forces i cossos de seguretat, estableix, en base a la Constitució espanyola (art. 149.1.29), que la seguretat pública és una competència exclusiva de l'Estat, tot i que el seu manteniment correspon, a més de a l'Estat, a les comunitats autònomes i les corporacions locals. L'article 2 de la mateixa llei orgànica, dictamina que són forces i cossos de seguretat les forces i cossos de seguretat de l'Estat, els cossos de policia dependents de les comunitats autònomes i els cossos de policia dependents de les corporacions locals. Per tant, defineix les forces i cossos de seguretat, i atorga el mateix nivell funcional en matèria de seguretat ciutadana a les policies de les comunitats autònomes que a les policies locals.


En aquest mateix sentit, el seu article 1 (apartats 2 i 3), estableix que les comunitats autònomes i les corporacions locals han de participar en el manteniment de la seguretat pública en els termes establerts per la Llei reguladora de les bases de règim local i en el marc de la pròpia Llei orgànica 2/1986. El redactat de l'articulat no desvetlla cap mena de diferència competencial en relació al manteniment de la seguretat pública entre les policies autonòmiques i les policies locals.

Per la seva banda, Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local, a través del seu article 25 i de la disposició addicional desena, reconeix competències als municipis en matèries de seguretat en llocs públics i esmenta que, atès que no existeix cap condicionament constitucional, s'ha d'atorgar a les corporacions locals una participació en el manteniment de la seguretat ciutadana, fet que és reiterat quan atribueix a les policies locals els mateixos principis bàsics d'actuació que a la resta de cossos policials. En aquest mateix sentit, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en el seu article 66, atorga als municipis competències en seguretat en llocs públics.


Quant a les funcions de les policies locals, en els apartats g) i h) de l'article 53 de la Llei orgànica 2/86, de 13 de març, de les forces i cossos de seguretat, es determina que són, entre altres, efectuar diligències de prevenció i totes les actuacions que tendeixin a evitar la comissió d'actes delictius i vigilar els espais públics.


Pel que fa a la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, el seu article 11 dictamina que una de les funcions de les policies locals és dur a terme diligències de prevenció i actuacions destinades a evitar la comissió d'actes delictuosos dins del seu àmbit territorial d'actuació que correspon a tot el seu terme municipal (art. 5).


Per la seva banda, la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana, no s'especifica, ni en el seu preàmbul ni en el seu articulat, cap mena de diferència competencial per raó de matèria entre els cossos policials que operen a l'Estat, com tampoc ho fan ni l'actual Codi penal ni les lleis penals especials.


En aquest mateix sentit, la Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, determina que tant la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra com les policies dels ajuntaments, constitueixen la policia de les institucions pròpies de Catalunya i esmenta, de manera explícita, les regidories de seguretat ciutadana dels ajuntaments i la seva participació en el manteniment de la seguretat.


Amb tot, és prou evident que la responsabilitat en l'execució i el manteniment de la seguretat ciutadana a Catalunya, és una competència compartida entre el cos de Policia-Mossos d'Esquadra i els cossos de les Policies Locals. La diferència a l'hora d'exercir aquesta competència, radica en l'àmbit territorial. Mentre que el cos de Policia-Mossos d'Esquadra actua a tot el territori català, a les policies locals els correspon actuar –cooperativament i conjuntament amb la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra– en llurs termes municipals.

Xavier-S. Ribelles i PuigVersió PDF Imprimeix
Col·labora amb Tribuna.cat
Si vols fer una aportació econòmica, emplena les següents dades, escull la quantitat econòmica que vols aportar i el mètode de pagament que prefereixis. Estem molt agraïts per la teva col·laboració.
COL·LABORA-HI
Indica publicitat