Indica publicitat
Dimecres, 8 de de juny del 2022
CASTELLANO  |  ENGLISH  |  GALEGO  |  FRANÇAIS
tribuna.cat en format PDF
Cerca
Dijous, 8 de d'octubre del 2015 | 16:46
Opinió · Política catalana
Èric Bertran
Sots­di­rec­tor de la Fun­dació Nous Cata­lans

L'Estat ens recorda que sense independència no hi hauran canvis socials

Segu­ra­ment la con­fer­èn­cia avui de les CUP no serà con­cloent. Vull dir que no crec que haguem d'esperar unes con­clu­sions defin­i­tives, però potser si veurem que es deixen portes obertes a l'acord amb Junts pel Si. O potser això és sim­ple­ment

el que m'agradaria, però vull creure en aque­stes portes obertes, en aque­sta pos­si­bil­i­tat de pacte. No només ho vull creure, sinó que hi neces­sito creure. Molts ho necessitem.

En el fons, no tinc ni idea del que diran avui les CUP, però sí que penso que abans de pronunciar-se hau­rien de tenir clar que sense inde­pendèn­cia no hi ha can­vis socials. I això no ho dic jo, ho diuen les insti­tu­cions de l'Estat, ens ho va recor­dar ahir per enèsima veg­ada el Tri­bunal Con­sti­tu­cional tor­nant a atacar l'autogovern de Catalunya i les nos­tres lleis i decrets de con­tingut més social del Gov­ern de la Generalitat.

La des­obe­dièn­cia serà quan descon­nectem de la leg­is­lació espany­ola per viure sota la nova leg­is­lació cata­lana que hem de crear"

I és que el TC dirigit pel PP i el PSOE va sus­pendre ahir una part de la llei del codi de con­sum sobre pro­tec­ció, desnon­a­ments i pobresa energètica i el decret que impe­dia obrir nous cen­tres com­er­cials fora dels nuclis urbans per pro­te­gir el petit com­erç, per pro­te­gir a les famílies. I això no és tot, i és que si amb això no ens que­dava clara la seva nul·la vol­un­tat de dià­leg també ahir el gov­ern espanyol va anun­ciar que por­taria al TC l'impost de pisos buits i la ILPd'habitatge. Una set­mana després de les elec­cions plebisc­itàries con­tinua la ofen­siva con­tra els cata­lans, cap a tots, cap als que vam votar SÍ i els que van votar NO, i espe­cial­ment cap a aque­lls amb una situació de més vulnerabilitat.

Pre­parem la descon­nexió amb l'Estat, pre­parem les estruc­tures del nou Estat i fem el pas. Només cal deixar de discutir-nos i posar-hi data. Aquest és l'únic debat impor­tant"

També crec que hau­rien de reflex­ionar molt una altra cosa al voltant el con­cepte des­obe­dièn­cia que tan parlen. Des­obeir, es pot fer una veg­ada, però no cada dia. I no només perquè amb la reforma exprés de la leg­is­lació del TC el Pres­i­dent podria anar a la presó. No, no par­lem d'una con­se­qüèn­cia per­sonal, par­lem que podrien anar a la presó fun­cionaris i altres mem­bres de l'administració que són els qui han d'executar les deci­sions polítiques.

Només es pot des­obeir una veg­ada, la defin­i­tiva, i sem­pre sota un marc de legal­i­tat. La des­obe­dièn­cia serà quan descon­nectem de la leg­is­lació espany­ola per viure sota la nova leg­is­lació cata­lana que hem de crear. Només en aquell moment podem ser des­obe­di­ents, només en aquest moment ens deixarà d'afectar la leg­is­lació espanyola.

Crec que aque­stes dues idees hau­rien d'estar molt clares per tothom, espe­cial­ment per les CUP que avui fan la con­fer­èn­cia. I és que un nou país no es pot con­struir des de l'odi a una per­sona, el nou país l'hem de con­struir tots des del con­sens, l'estratègia i el respecte al resul­tat a les urnes que van donar unes majories par­la­men­tàries molt clares. Pre­parem la descon­nexió amb l'Estat, pre­parem les estruc­tures del nou Estat i fem el pas. Només cal deixar de discutir-nos i posar-hi data. Aquest és l'únic debat impor­tant. I aleshores i només aleshores, que tin­drem poder polític per fer polí­tiques de ver­i­tat, ja ens podrem dis­cu­tir entre par­tits per decidir quines polí­tiques es fan. Fer-ho al revés sig­nifi­caria quedar-nos sense ni una cosa ni laltra.Versió PDF Imprimeix
Col·labora amb Tribuna.cat
Si vols fer una aportació econòmica, emplena les següents dades, escull la quantitat econòmica que vols aportar i el mètode de pagament que prefereixis. Estem molt agraïts per la teva col·laboració.
COL·LABORA-HI
Notícies relacionades
Opinió · Comunicació
Tribuna.cat, quinze anys de servei al país
Opinió · Política catalana
El respecte a la llei
Opinió · Política
Incredibilitat
Opinió · Seguretat
Una política de defensa?
Opinió · Política catalana
Ara l'Estat no té un "Tarradellas"
Opinió · Política catalana
Orgull i satisfacció
Opinió · Política catalana
Jo acuso Sr. Eugeni Gay
Opinió · Política catalana
Més que el COM, el PER QUÈ.
Opinió · Política catalana
Els deures del PDeCAT
Opinió · Política
Han signat la seva inhabilitació
Indica publicitat