Indica publicitat
Dimecres, 8 de de juny del 2022
CASTELLANO  |  ENGLISH  |  GALEGO  |  FRANÇAIS
tribuna.cat en format PDF
Cerca
Dilluns, 26 de d'octubre del 2015 | 11:10
Opinió · Política catalana
Èric Bertran
Sots­di­rec­tor de la Fun­dació Nous Cata­lans

Operació d'Estat: trencar diàleg JxS-CUP, eliminar Mas, dividir CDC-ERC i que C's guanyi eleccions 20-D

És la impuni­tat en què et trobes quan de cop apareixen trenta guàrdies civils a la porta de casa o al despatx sota el crit de "somos la Guardia Civil".

La xule­ria, la fatx­en­de­ria, les males cares, els silen­cis, els riures per sota el nas men­tre envaiexen la teva intim­i­tat, t'ho reme­nen tot, et destrossen tot allò que has construït.

És la sen­sació d'impunitat de veure com unes forces d'ocupació ocu­pen el teu espai vital, i et dete­nen, i et fan un escarni públic que després l'absolució judi­cial, la sen­tèn­cia d'innocència, mai no nete­jarà. És la camorra ital­iana imposant la seva llei i aplicante-​la amb total impuni­tat. I és que no, d'espectacles de la Guàr­dia Civil a Catalunya n'hem vist molts al llarg de la història i no ens en queda un bon record. I segur que hi ha de tot com a tot arreu… I no, no parlo de temps molt llun­yans per fer aquest bal­anç i és que només tinc vint-​i-​cinc anys i encara recordo trenta agents d'aquest cos entrant a casa meva quan era menor d'edat. I encara tinc la imatge gravada de com em van destrossar l'habitació sense cap neces­si­tat, i encara escolto com si fos ahir el comen­tari d'un coro­nel dient "mirad una ban­dera cata­lana, ya lo tenemos".

Quedeu-​vos al vostre país i apliqueu-​vos la justí­cia espany­ola a vos­altres mateixos. Nos­altres no la volem, la volem fora, ben lluny! Perquè és pre­cisa­ment en nom de la vos­tra justí­cia que s'han fet tantes atroc­i­tats al llarg de la història"

Per recor­dar encara recordo el tit­u­lar del diari La Razón del dia 15 de setem­bre anun­ciant que el jutge ordenaria la deten­ció d'una desena d'empresaris pel 3% després del 27-S. I potser és perquè encara recordo aquest tit­u­lar que em va sor­pren­dre com ahir jus­ti­fi­caven l'operació mediàtica dient que ho havien de fer així perquè hi havia risc que s'eliminessin proves… Però si ja ho sabíem des de fa mes d'un mes, inútils! Manip­u­ladors d'estar per casa! Apre­nents de mafiosos! Estafadors que deixeu pet­jada! Xoriços de mor­tadel·la! Sapas­tres! Delin­qüents! Colonitzadors ja gairebé sense colònies!

No, jo no us reconec com a autori­tat. No sou ningú al nos­tre país perquè nos­altres ja marxem, nos­altres ja hem votat i ja hem decidit. Hem estat perde­dors moltes veg­ades, però ara ja som vence­dors. I us diem fora, us diem no ens toqueu, no toqueu els nos­tres com­pa­nys de viatge, no toqueu els nos­tres amics. Hem guanyat encara que ens volgueu fer plo­rar el dia de la nos­tra vic­tòria. Hem vençut després de tantes der­rotes. Quedeu-​vos al vostre país i apliqueu-​vos la justí­cia espany­ola a vos­altres mateixos. Nos­altres no la volem, la volem fora, ben lluny! Perquè és pre­cisa­ment en nom de la vos­tra justí­cia que s'han fet tantes atroc­i­tats al llarg de la història: geno­cidis que encara com­mem­o­reu, sen­tèn­cies de mort a pres­i­dents que encara ara no anul·leu.
I amics de les CUP no us demano con­fi­ança, ni tam­poc una fe cega… Us demano que estigueu al costat del poble de Catalunya, que ens ajudeu a fer fora les forces d'ocupació i blin­dem ple­gats per llei que no pree­scrigui res, que tot es pugui inves­ti­gar"

I no, nos­altres no som per­fectes. Nos­altres també ens podem equiv­o­car. Nos­altres, si cal, també serem jut­jats i si algú ha fet alguna cosa malament que pagui. Però ens jut­jarà una justí­cia nova, una justí­cia justa, neta i creïble. De moment, l'única culpa que té Con­vergèn­cia del que vau fer ahir és la de no haver posat el cartell de "reser­vat el dret d'admissió" a l'entrada del local. Perquè lla­vors us garan­teixo que no hau­ríeu entrat a la seu d'un par­tit polític demòcrata; i és que a les seus dels par­tits polítics demòcrates només hi entren per­sones: hi tenen restrin­git l'accés a la gen­tussa. I vos­altres no arribeu ni a aque­sta defini­ció. Vos­altres encara heu d'aprendre a obrir un dic­cionari per enten­dre el sig­ni­fi­cat del que us estic dient. Vos­altres, no teniu ni inten­ció d'entendre el que us estic dient. En fi, ànims Andreu, ànims Car­les, ànims Anna. Ànims a tots. No esteu sols.

I amics de les CUP no us demano con­fi­ança, ni tam­poc una fe cega… Us demano que estigueu al costat del poble de Catalunya, que ens ajudeu a fer fora les forces d'ocupació i blin­dem ple­gats per llei que no pree­scrigui res, que tot es pugui inves­ti­gar. I que creem un sis­tema de justí­cia exem­plar que dubti de tot i tot ho inves­tigui. Però que sigui per arribar a la ver­i­tat, i no per con­dem­nar els anhels de llib­er­tat dels catalans.

Versió PDF Imprimeix
Col·labora amb Tribuna.cat
Si vols fer una aportació econòmica, emplena les següents dades, escull la quantitat econòmica que vols aportar i el mètode de pagament que prefereixis. Estem molt agraïts per la teva col·laboració.
COL·LABORA-HI
Notícies relacionades
Opinió · Comunicació
Tribuna.cat, quinze anys de servei al país
Opinió · Política catalana
El respecte a la llei
Opinió · Política
Incredibilitat
Crònica · Política catalana
Un cordó sanitari a la incongruència i la indefinició: PSC
Opinió · Seguretat
Una política de defensa?
Opinió · Política catalana
Ara l'Estat no té un "Tarradellas"
Opinió · Política catalana
Orgull i satisfacció
Opinió · Política catalana
Jo acuso Sr. Eugeni Gay
Notícia · Política catalana
El president Puigdemont demana poder-se explicar al Senat
Opinió · Política catalana
Més que el COM, el PER QUÈ.
Indica publicitat