Indica publicitat
Dimecres, 8 de de juny del 2022
CASTELLANO  |  ENGLISH  |  GALEGO  |  FRANÇAIS
tribuna.cat en format PDF
Cerca
Dimecres, 17 de de juny del 2015 | 17:47
Opinió
Èric Bertran
Sots­di­rec­tor de la Fun­dació Nous Cata­lans

Sabeu qui va legalitzar els Latin Kings detinguts la setmana passada?

Cal felic­i­tar els Mossos d'Esquadra per l'operatiu desple­gat la setmana passada que va cul­mi­nar amb la deten­ció de 28 Latin Kings a Barcelona i la seva àrea met­ro­pol­i­tana. Estan acusats de ven­dre drogues, coac­ció i altres bru­tal­i­tats.

Jus­ta­ment aque­sta branca dels Latin Kings uns anys enrere va ser legal­itzada com a asso­ciació cul­tural i el líder d'aquesta fac­ció, detingut a Santa Coloma de Gramenet, és Cesar Andrade, més conegut com King Man­aba, d'origen equa­torià. Es dóna la cir­cum­stàn­cia que aquest detingut va ser un dels pro­mo­tors de la con­ver­sió dels Latin Kings en asso­ciació cul­tural. Les autori­tats van con­fiar de tal man­era en ell que el 10 juny del 2008 va com­parèixer al Par­la­ment de Catalunya davant la comis­sió de joven­tut d'aquesta Cam­bra per explicar el seu pro­jecte sobre com treure els joves dels car­rers. En un dia com avui penso que és impor­tant anal­itzar què va pas­sar aleshores.

La legal­ització d'aquest grup pres­sump­ta­ment crim­i­nal, organ­itzat inter­na­cional­ment, la va fer l'Ajuntament de Barcelona en l'etapa PSC i ICV (ara sota el nom de Barcelona en Comú). Va ser una d'aquelles accions més pròpies del bon­isme irre­spon­s­able a canvi de qua­tre vots; l'alcalde social­ista Jordi Hereu s'hi va fer fotografies i va fer pro­mo­ció a bombo i plateret entre la comu­ni­tat llati­noamer­i­cana de Catalunya sobre aque­sta ini­cia­tiva que en el fons només con­sis­tia en legal­itzar l'associació i donar-​li grans quan­ti­tats de diner públic per gravar dis­cos i finançar qua­tre capricis.
No s'hi val jugar amb 'ban­des llatines' a canvi de qua­tre vots i aque­sta no és l'única imprudèn­cia que fan en l'àmbit de la immigració"
Un dels artífex d'aquesta ini­cia­tiva és una enti­tat cul­tural llati­noamer­i­cana de Barcelona. Pel que vam veure ahir, els Latin Kings els van engan­yar clara­ment. El diri­gent d'aquesta enti­tat aleshores don­ava suport al par­tit social­ista, fins i tot va inten­tar anar a alguna llista elec­toral. És nor­mal que hi donés suport ja que l'Ajuntament de Barcelona va engreixar molt la seva enti­tat amb din­ers públics, allib­er­ant tre­bal­ladors i cedint-​li la gestió d'alguns parcs públics de la ciu­tat fins al punt que quan alguna enti­tat llati­noamer­i­cana volia fer alguna activ­i­tat a Barcelona era quasi oblig­a­tori que passés per les seves grans oficines al cen­tre de Barcelona. Ell va ser un dels artífex d'aquesta ini­cia­tiva jun­ta­ment amb el PSC i els seus socis de Govern.

I temps al temps, és curiós de veure com aquest diri­gent es va dis­tan­ciar del PSC quan aquest par­tit va per­dre tot el poder i com, des de fa un temps enrere, sem­bla que dóna suport a Ada Colau. Com també és curiós veure com jus­ta­ment el nou ger­ent de l'Ajuntament amb Colau, Jordi Martí Grau, en aquell moment era del­e­gat de cul­tura, fins fa poc regi­dor i pres­i­dent de grup munic­i­pal del PSC i que aque­sta última cam­pa­nya ERC volia de número dos a la seva llista.
Els líders d'aquestes ban­des: si no tenen la nacional­i­tat espany­ola, expul­sats del país"
I jus­ta­ment el nou grup munic­i­pal del PSC també va boig per poder for­mar una coali­ció de Gov­ern amb Ada Colau. Cal recor­dar com van ser les coses aleshores i com ho són ara perquè després aque­sts mateixos acusen d'altres de ser una "màfia", i aquí l'única casta política que hi ha són ells, uns super­vivents moguts per inter­es­sos a qui no els importa can­viar de sigles pel sim­ple fet de seguir vivint sense tre­bal­lar com han fet sempre. Hi ha temes molt sen­si­bles amb els que no es pot jugar. No s'hi val jugar amb "ban­des llatines" a canvi de qua­tre vots i aque­sta no és l'única imprudèn­cia que fan en l'àmbit de la immigració. 

Penso que hem de tenir molt clar el que hem de fer. Ho he dit moltes veg­ades i ho repe­tiré sem­pre que faci falta fins que ens escoltin espe­cial­ment a Madrid que és qui ha de leg­is­lar. Els líders d'aquestes ban­des: si no tenen la nacional­i­tat espany­ola, expul­sats del país. No els volem aquí. I un cop expul­sats els líders cal fer una gran tasca de rein­ser­ció amb els joves inno­cents i per­duts que han caigut a les seves mans per prob­lemà­tiques diverses. 
Sem­bla que a Barcelona torna la política de la foto i el tit­u­lar encara que sigui amb pres­sumptes delin­qüents"
I fer una gran tasca amb els joves no sig­nifica fer-​se una foto, pagar-​los l'edi­ció d'un disc i pagar bitl­lets d'avió a caps inter­na­cionals per­il­losos d'aquesta banda pres­sump­ta­ment crim­i­nal sota el pre­text que són can­tants de música. És evident que calen algunes motivacions i incentius però si no van acom­pa­nyats d'uns edu­cadors socials i d'un pla de rein­ser­ció com­plet, no serveix de res. La setmana passada ho vam veure…

Sem­bla que a Barcelona torna la política de la foto i el tit­u­lar encara que sigui amb pres­sumptes delin­qüents. Això és el que han votat una part impor­tant dels ciu­tadans de Barcelona, bon­ismes en organ­itza­cions crim­i­nals inter­na­cionals a canvi d'una mis­er­able fotografia. I dic organ­itza­cions crim­i­nals inter­na­cionals perquè només de fer recerca per Inter­net tothom pot conèixer a què es dediquen els Latin Kings arreu del món. La casta ha tor­nat. Tenim 4 anys per enda­vant. Preparem-​nos!

Versió PDF Imprimeix
Col·labora amb Tribuna.cat
Si vols fer una aportació econòmica, emplena les següents dades, escull la quantitat econòmica que vols aportar i el mètode de pagament que prefereixis. Estem molt agraïts per la teva col·laboració.
COL·LABORA-HI
Indica publicitat