Indica publicitat
Dimecres, 8 de de juny del 2022
CASTELLANO  |  ENGLISH  |  GALEGO  |  FRANÇAIS
tribuna.cat en format PDF
Cerca
Divendres, 3 de de juliol del 2015 | 05:55
Opinió · Política catalana
Èric Bertran
Sots­di­rec­tor de la Fun­dació Nous Cata­lans

Comencem a conèixer la nova política i el nou progressisme

Diuen que l'independentisme sep­ara famílies, per això Ada Colau ha vingut a util­itzar l'Ajuntament de la cap­i­tal per unir-​les, col·locant la seva par­ella i la d'altres dos regi­dors a tre­bal­lar.

Barcelona · Dèien que volien acabar amb l'atur, doncs ho estan fent, almenys amb l'atur dels seus famil­iars i no es pot pas protes­tar perquè lla­vors diuen que par­ticipes en una cam­pa­nya de descrèdit polític i que els seus famil­iars són allà per les seves apti­tuds personals.

I no només queda aquí la cosa, i és que també han començat a col·locar amics de l'observatori DESC on tre­ballaven Colau i com­pa­nyia. És el cas de la nova direc­tora de comu­ni­cació de l'Ajuntament. Alguns han començat con­tra ella una cam­pa­nya de molt baix niv­ell ètic acusant-​la que, en el pas­sat, va ser activista post-​porno i tenia un blog pornogràfic. Jo no cauré en aque­sta crit­ica baixa perquè a mi m'és igual a què es dediqués aque­sta per­sona, com si hagués estat actriu porno. Per mi mereix el mateix respecte que qual­sevol altra per­sona i pro­fes­sió. El que no m'agrada és que també formi part de la colla d'amics de Colau. Al final posant a tre­bal­lar tants famil­iars i amics, sí que farà baixar l'atur, però només el dels seus. A niv­ell de ciu­tat no hem sen­tit cap proposta.

També mereix un esment una altra regi­dora que la set­mana pas­sada començava el dia amb un tuit on anun­ci­ava que havia acon­se­guit posar una renta­dora. Doncs molt bé, la felicitem. Cada dia s'aprèn una cosa nova.

Al final posant a tre­bal­lar tants famil­iars i amics, sí que farà baixar l'atur, però només el dels seus"

El cert és que aque­stes aliances comen­cen a ser una mica estranyes, diuen molt poc de la nova política que inten­ten rep­re­sen­tar; dels seus val­ors i de la seva capac­itació pro­fes­sional. Fan el que volen i si goses denunciar-​ho encara se t'encaren. El nou pro­gres­sisme de la Colau, Podemos i ICV és el de fer lloances públiques de La Caixa, enti­tat a la que fins ara tant han crit­i­cat perquè era la que més involu­crada ha estat en els desnon­a­ments. El nou pro­gres­sisme i la nova política con­sis­teix en par­lar bé de Duran i Lleida, de defen­sar a capa i espasa un refer­èn­dum a Grè­cia i a rebut­jar el refer­èn­dum català perquè no hi cap a la Con­sti­tu­ció Espany­ola. Però quina mena de rev­olu­cionaris són aque­sts polítics? Si són els qui més viuen del sis­tema, i són inca­paços de moure l'status quo, de can­viar les regles de joc.

El que rep­re­sen­ten és el fet de creure's per sobre del bé i del mal, el de rebre com a alcaldessa a un eurodipu­tat de nom Pablo Igle­sias a l'Ajuntament de tots per par­lar de temes interns de par­tit. Això no ho hau­ria de fer a la seu del seu partit?

I ara qui sem­bla que també es vol afe­gir a aque­sta aliança d'ambició pel poder són els de MÉS, aque­lls que van anar amb el PSC fins que aquest va per­dre tot el poder, aque­lls que van donar suport a ERC quan les enquestes els don­aven com a guanyadors, aque­sts que al veure la gran baix­ada elec­toral d'ERC ara els giren l'esquena, almenys en declara­cions públiques, per abraçar una mena de coali­ció amb ICV i Podemos aval­ada per Colau. Déu n'hi do, quantes coses passen i en tan poc temps! Mil­lor ens ho pren­drem amb calma, que encara que­den quasi qua­tre anys.

Versió PDF Imprimeix
Col·labora amb Tribuna.cat
Si vols fer una aportació econòmica, emplena les següents dades, escull la quantitat econòmica que vols aportar i el mètode de pagament que prefereixis. Estem molt agraïts per la teva col·laboració.
COL·LABORA-HI
Indica publicitat