Indica publicitat
Dimecres, 8 de de juny del 2022
CASTELLANO  |  ENGLISH  |  GALEGO  |  FRANÇAIS
tribuna.cat en format PDF
Cerca
Dimarts, 26 de de maig del 2015 | 18:50
Opinió · Política
Èric Bertran
Sots­di­rec­tor de la Fun­dació Nous Cata­lans

La gran aliança contra Artur Mas i Convergència, que es pot carregar el procés

L'estratègia més gran pen­sada a les claveg­ueres de l'Estat en con­tra de la inde­pendèn­cia de Catalunya no ens ve per la dreta, sinó per l'esquerra.

I les seves ments pen­sants són de dretes i d'esquerres, perquè ells sí que són un Estat i saben que en qües­tions d'Estat la ide­olo­gia es deixa en segon terme i tothom ha d'anar a la una. Aque­stes autoanom­e­nades esquer­res han creat un relat per fer veure que Con­vergèn­cia és cul­pa­ble de tots els mals ocor­reguts mai a la Terra. Han anat a per l'alcalde Trias i ara volen anar pel Pres­i­dent Mas el dia 27 de setem­bre amb la com­plic­i­tat de les esquer­res inde­pen­den­tistes. I el que no se'n recor­den és que el mal el van provo­car ells arruï­nant i endeu­tant les insti­tu­cions públiques.

Les esquer­res inde­pen­den­tistes estan recolzant el relat inven­tat per La Sexta i la família Lara amb la inten­ció de gov­ernar a qual­sevol preu. És per això que ara tenen tant interès en poder entrar a l'Ajuntament de Barcelona amb l'Ada Colau a gov­ernar i veure què en treuen. Però, ¿no havíem que­dat que la Colau no era inde­pen­den­tista? Però, ¿no porten mesos criticant-​nos perquè suposada­ment a CiU tenim sec­tors que no són prou inde­pen­den­tistes?

Doncs la real­i­tat és que la Vicepres­i­denta de la Gen­er­al­i­tat, d'Unió, està imputada per haver posat les urnes el dia 9 de novem­bre, i la real­i­tat és que Colau no s'ha posi­cionat a favor de la inde­pendèn­cia. Però això a ells els hi és igual, no els importa entrar en con­tradic­ció perquè volen gov­ernar i veure què en treuen, a qual­sevol preu. No sé de què ens estranyem si ja ho van fer amb el tripartit.
ERC no volia pactar amb CDC perquè deia que així faria més forat a l'àrea met­ro­pol­i­tana, però aque­sta estratè­gia s'ha demostrat un fracàs"
El cert és que si pri­or­itzessin la inde­pendèn­cia per davant de gov­ernar ja hau­ríem votat el mes de març en un ambi­ent d'il·lusió i ja estaríem nego­ciant la sep­a­ració amb medi­adors inter­na­cionals. Però el que sem­bla és que ells pref­er­eixen seguir el joc i dis­curs a l'espanyolisme en l­loc d'estar expli­cant que a Catalunya s'han fet polí­tiques d'austeritat perquè van arruï­nar la Gen­er­al­i­tat i perquè Madrid ens roba.

Els inter­essa més des­gas­tar Mas encara que això afebleixi el procés que no pas explicar que Con­vergèn­cia és el primer par­tit que va dem­a­nar la dació en paga­ment per les hipoteques i que Madrid no ho va per­me­tre, que explicar que el primer decret con­tra la pobresa energètica el va fer Artur Mas i Madrid el va anu­lar. I entrar en aquest dis­curs l'únic que porta és que acabem gov­er­nats per una male­d­u­cada que insulta seny­ors que des de l'Ajuntament li han pagat el sou perquè fés bona feina pen­sant que era pel bé comú i no pel seu ben­es­tar personal.

Tothom va con­tra Con­vergèn­cia; des de l'espanyolisme de dretes al d'esquerres, des de l'independentisme repub­licà al d'ultra esquer­res. I en això surt reforçada la ter­cera via com diu­menge allà on es van organ­itzar, a Barcelona. Alerta de con­tin­uar amb aquest dis­curs de cara al 27 de setem­bre perquè al final els únics que ani­ran junts seran els fed­er­al­istes. Aque­sts sí que han entès que anant junts poden guan­yar. I Esquerra Repub­li­cana faria bé en pen­sar altre cop en la llista unitària de cara al 27 de setem­bre, per no deixar l'espai d'il·lusió a Pablo Igle­sias.
Estem preparats perquè Artur Mas ha posat en marxa una política exte­rior que farà que altres Estats enten­guin el procés"
El par­tit de Jun­queras no volia pactar amb Con­vergèn­cia perquè deia que així faria més forat a l'àrea met­ro­pol­i­tana amb ex votants del PSC però aque­sta estratè­gia s'ha demostrat un fracàs perquè aque­sts vots han anat a la CUP. La CUP ja cobreix molt bé aque­sta trinx­era i ERC faria bé en pen­sar què vol ser de gran perquè des de les elec­cions europees no fa més que per­dre espai polític.

ERC està entre l'esquerra llib­ertària de Con­vergèn­cia i l'esquerra comu­nista de la CUP i això cada veg­ada anirà a més per la seva ambigüi­tat i capac­i­tat de donar lliçons des d'un sofà. Però ara han de decidir si volen sumar al procés i fer que hi hagi una llista vence­dora el 27S, o si volen dividir el vot per acabar supli­cant una conselleria a la Colau de torn.

I tot i aque­sta con­spir­ació de tots en con­tra, Con­vergèn­cia i Unió va guan­yar amb una gran difer­èn­cia les elec­cions de diu­menge. Tot i aquest intent d'alguns inde­pen­den­tistes d'espanyolitzar la política no ens fa cap por anar al 27S. Ens sen­tim prou forts per anar-​hi i per vèncer encara que hi anem sols. I és que con­fiem ple­na­ment que la gent val­o­rarà la feina feta per sobre dels dis­cur­sos morals. I aque­sta set­mana comencem una cam­pa­nya que es diu Estem preparats i si estem preparats és perquè la soci­etat civil ha fet la feina d'eixamplar la base, i també perquè el Gov­ern ha preparat estruc­tures d'Estat sense un duro men­tre d'altres crit­i­caven la gestió pres­su­postària.

Estem preparats perquè Artur Mas ha posat en marxa una política exte­rior que farà que altres Estats enten­guin el procés, com­prin el full de ruta i, arri­bat el cas, reconeguin l'Estat català. I això men­tre aque­sts altres feien rodes de premsa inten­tant desgastar-​nos. Ens sen­tim forts per fer que aquest procés arribi a bon port, i és que hem fet bona feina i la reivindiquem.

Qui riu últim riu mil­lor, i si faig aquest arti­cle és perquè el que voldria és que al final rigues­sim tots. Perquè si no riem tots junts, els qui se'n riu­ran ho faran des de Madrid.

Versió PDF Imprimeix
Col·labora amb Tribuna.cat
Si vols fer una aportació econòmica, emplena les següents dades, escull la quantitat econòmica que vols aportar i el mètode de pagament que prefereixis. Estem molt agraïts per la teva col·laboració.
COL·LABORA-HI
Indica publicitat