Indica publicitat
Dimecres, 8 de de juny del 2022
CASTELLANO  |  ENGLISH  |  GALEGO  |  FRANÇAIS
tribuna.cat en format PDF
Cerca
Dijous, 4 de de juny del 2015 | 17:16
Opinió · Política
Èric Bertran
Sots­di­rec­tor de la Fun­dació Nous Cata­lans

Els con­ver­gents volem la inde­pendèn­cia i anem a guan­yar el 27S

Comença una pre­cam­pa­nya elec­toral que es pre­veu llarga i difí­cil. L'objectiu és que el proper dia 27 de setem­bre guanyi clara­ment la inde­pendèn­cia. És per això que des de Con­vergèn­cia ja hem enge­gat la cam­pa­nya Benvinguts al futur.

Una cam­pa­nya per fer trem­par, per explicar que estem preparats i que amb opti­misme ho aconseguirem. A Con­vergèn­cia hem estat molt temps callats, aguan­tant i posant l'altra galta quan tothom ens ata­cava. Entenc que hem aguan­tat massa en pro de la uni­tat. Fins i tot hem hagut de sen­tir insults en públic dels nos­tres suposats socis parlamentaris.

Però ara s'ha aca­bat anar amb el lliri a la mà. El pres­i­dent va pro­posar llista con­junta i són altres els qui no ho han volgut. Doncs bé, si això va de par­tits polítics, hi jugarem tots. Que es prepari tothom. I és que tornarem a con­struir un relat, tornarem a fer ide­olo­gia i refun­darem el par­tit. Reivin­di­cant la feina feta que ha estat molta, aprof­i­tant l'experiència de la gent que s'hi ha deixat la pell, i ren­o­vant aque­lls aspectes i maneres de fer on haguem coix­e­jat. Som un par­tit d'actualització con­stant i estem dis­posats a remoure-​ho tot per arribar fins al final, a què aquest país assoleixi la plena llibertat.
No acceptarem que s'insulti el nos­tre Pres­i­dent perquè és l'actiu més gran que té aquest país"
I tot i els obsta­cles que ens posen ho acon­seguirem. El que no hau­riem de fer mai més és posar l'altra galta a canvi de vots a favor del procés al Par­la­ment. Crec que no podem accep­tar xan­tat­ges. Si volen votar que votin, i si no, els ciu­tadans ja els jut­jaran. Alguns sem­bla que han con­fós la respon­s­abil­i­tat i to insti­tu­cional del Pres­i­dent amb fragili­tat. Però en vista que no hi ha llista con­junta el 27S entenc que Artur Mas també és lli­ure d'actuar com a pres­i­dent de par­tit, de con­struir una ide­olo­gia que volem majoritària, de mar­car encara més estratè­gia i apro­fundir en el full de ruta.

El que no farem és accep­tar més insults i humil­ia­cions ni de l'espanyolisme ni de l'extrema esquerra ni dels socis. No acceptarem que s'insulti el nos­tre Pres­i­dent perquè és l'actiu més gran que té aquest país. Nos­altres som un exèrcit de con­ver­gents que estem dar­rere del pres­i­dent, per seguir el camí, al costat del pres­i­dent, per acompanyar-​lo en la lluita, i davant del Pres­i­dent per protegir-​lo de les enveges alienes i males llengües.

Després de les elec­cions munic­i­pals estem més acti­vats que mai. I és que volem la inde­pendèn­cia de Catalunya i per tant anirem a totes perquè alguns han demostrat massa irre­spon­s­abil­i­tat com perquè el procés quedi a les seves mans. Els ha pogut l'ego i és per això que ara nos­altres anem a guan­yar. Perquè estem con­vençuts que no som l'únic par­tit polític que vol la inde­pendèn­cia, però sí el que té una estratè­gia clara de com arribar-​hi.

Pen­sant en Espanya, que, ara per ara, és el fort, ens fem nos­tre, els con­ver­gents, els nous cata­lans, aquell pen­sa­ment de l'enyorat Lluís Maria Xiri­nacs: "cal lluitar con­tra el fort per deixar de ser febles, i con­tra nos­altres mateixos quan siguem forts". Això és el que farem, això és Con­vergèn­cia! Benvinguts al futur!

Versió PDF Imprimeix
Col·labora amb Tribuna.cat
Si vols fer una aportació econòmica, emplena les següents dades, escull la quantitat econòmica que vols aportar i el mètode de pagament que prefereixis. Estem molt agraïts per la teva col·laboració.
COL·LABORA-HI
Indica publicitat